:   
:
   
(0,85) [ ] 82,21 .
10 [ ] 800,80 .
5 [ ] 404,48 .
- (10.0) PREMIA / [ ] 612,61 .
- (5.0) PREMIA / [ ] 312,38 .