:   
:
   
(0.9) PREMIA [ ] 243,49 .
(0.9) PREMIA [ ] 243,49 .
(0.9) PREMIA [ ] 243,49 .
(0.9) PREMIA [ ] 243,49 .
(0.9) PREMIA [ ] 243,49 .
(0.9) PREMIA [ ] 243,49 .
(0.9) PREMIA [ ] 243,49 .
(0.9) PREMIA [ ] 243,49 .
(0.9) PREMIA [ ] 243,49 .
(0.9) PREMIA [ ] 243,49 .
(2.7) PREMIA [ ] 566,51 .
(2.7) PREMIA [ ] 566,51 .
(2.7) PREMIA [ ] 566,51 .
(2.7) PREMIA [ ] 566,51 .
(2.7) PREMIA [ ] 566,51 .
(2.7) PREMIA [ ] 566,51 .
(2.7) PREMIA [ ] 566,51 .
(2.7) PREMIA [ ] 566,51 .
(2.7) PREMIA [ ] 566,51 .
(2.7) PREMIA [ ] 566,51 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 630,37 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 630,37 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 630,37 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 630,37 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 630,37 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 630,37 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 492,97 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 630,37 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 630,37 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 630,37 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 630,37 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 492,97 .
(0,85) [ ] 82,21 .
10 [ ] 800,80 .
5 [ ] 404,48 .
- (10.0) PREMIA / [ ] 612,61 .
- (5.0) PREMIA / [ ] 312,38 .
- BRITE 2,5 NEW [ ] 823,55 .
BRITE 0,9 . [ ] 294,66 .
BRITE 0,9 . [ ] 294,66 .
BRITE 0,9 . [ ] 294,66 .
BRITE 0,9 . [ ] 294,66 .
BRITE 0,9 . [ ] 294,66 .
BRITE 2,5 . [ ] 748,02 .
BRITE 2,5 . [ ] 748,02 .
BRITE 2,5 . [ ] 748,02 .
BRITE 2,5 . [ ] 748,02 .
BRITE 2,5 . [ ] 748,02 .
BRITE 0,8 [ ] 445,78 .
BRITE 0,8 [ ] 445,78 .
BRITE 0,8 [ ] 445,78 .
BRITE 0,8 [ ] 445,78 .
BRITE 0,8 [ ] 445,78 .
BRITE 0,8 [ ] 445,78 .
BRITE 0,8 [ ] 445,78 .
BRITE 0,8 [ ] 445,78 .
BRITE 0,8 [ ] 445,78 .
BRITE 0,8 [ ] 445,78 .
BRITE 2,7 [ ] 1 201,32 .
BRITE 2,7 [ ] 1 201,32 .
BRITE 2,7 [ ] 1 201,32 .
BRITE 2,7 [ ] 1 201,32 .
BRITE 2,7 [ ] 1 201,32 .
BRITE 2,7 [ ] 1 201,32 .
BRITE 2,7 [ ] 1 201,32 .
BRITE 2,7 [ ] 1 201,32 .
BRITE 2,7 [ ] 1 201,32 .
BRITE 2,7 [ ] 1 201,32 .
BRITE 9 [ ] 3 921,27 .
BRITE 9 [ ] 3 921,27 .
BRITE 9 [ ] 3 921,27 .
BRITE 9 [ ] 3 921,27 .
BRITE 9 [ ] 3 921,27 .
BRITE 9 [ ] 3 921,27 .
BRITE 9 [ ] 3 921,27 .
BRITE 9 [ ] 3 921,27 .
BRITE 9 [ ] 3 921,27 .
BRITE 9 [ ] 3 921,27 .
PREMIA 10 [ ] 722,28 .
PREMIA STOP 0,85 15 [ ] 84,44 .
PREMIA STOP 10 [ ] 388,72 .
PREMIA STOP 5 [ ] 205,84 .
(12.4) PREMIA [ ] 621,77 .
(6.2) PREMIA [ ] 325,69 .
0,6 / 14 [ ] 137,46 .
2,1 / 4 [ ] 433,29 .
7,6 / [ ] 1 474,28 .
0,6 / 14 [ ] 137,46 .
2,1 / 4 [ ] 433,29 .
7,6 / [ ] 1 474,28 .
0,6 / 14 [ ] 137,46 .
2,1 / 4 [ ] 433,29 .
7,6 / [ ] 1 474,28 .
0,6 / 14 [ ] 137,46 .
2,1 / 4 [ ] 433,29 .
7,6 / [ ] 1 474,28 .
0,6 / 14 [ ] 137,46 .
2,1 / 4 [ ] 433,29 .
7,6 / [ ] 1 474,28 .
0,6 / 14 [ ] 137,46 .
2,1 / 4 [ ] 433,29 .
7,6 / [ ] 1 474,28 .
0,6 / 14 [ ] 137,46 .
2,1 / 4 [ ] 433,29 .
7,6 / [ ] 1 474,28 .
0,6 / 14 [ ] 137,46 .
2,1 / 4 [ ] 433,29 .
7,6 / [ ] 1 474,28 .
0,6 / 14 [ ] 137,46 .
2,1 / 4 [ ] 433,29 .
7,6 / [ ] 1 474,28 .
0,6 / 14 [ ] 137,46 .
2,1 / 4 [ ] 433,29 .
7,6 / [ ] 1 474,28 .