:   
:
   
/ [ ] 122,76 .
/ [ ] 129,36 .
1-1,0/220 Pskova-1 [ ] 491,04 .
2-2,0/220 Pskova-2 [ ] 943,80 .
1 ENGY [ ] 1 610,40 .