:   
:
   
KONIGDEKO (0.3) / [ ] 83,99 .
KONIGDEKO (0.6) / [ ] 140,18 .
KONIGDEKO (1.0) / [ ] 252,55 .
(0.2) 49 / [ ] 33,67 .
(0.45) 36 / [ ] 62,66 .
(0.9) 16 / [ ] 119,34 .
1 [ ] 62,40 .
3 [ ] 187,60 .
(0.2) 33 [ ] 68,93 .
(0.4) 25 [ ] 99,35 .
(0.75) 15 [ ] 181,45 .
(0.8) 15 [ ] 199,99 .