:   
:
   
KONIGDEKO (0.3) / [ ] 82,70 .
KONIGDEKO (0.6) / [ ] 138,00 .
KONIGDEKO (1.0) / [ ] 248,66 .
(0.2) 49 / [ ] 33,16 .
(0.45) 36 / [ ] 61,76 .
(0.9) 16 / [ ] 117,50 .
1 [ ] 62,31 .
3 [ ] 187,35 .
(0.2) 33 [ ] 67,86 .
(0.4) 25 [ ] 97,81 .
(0.75) 15 [ ] 178,66 .
(0.8) 15 [ ] 196,92 .