:   
:
   
KONIGDEKO (0.3) / [ ] 85,29 .
KONIGDEKO (0.6) / [ ] 142,34 .
KONIGDEKO (1.0) / [ ] 256,44 .
1,5 [ ] 112,24 .
2,5 [ ] 189,07 .
(0.2) 45 / [ ] 34,19 .
(0.45) 36 / [ ] 63,62 .
(0.9) / [ ] 121,18 .
1 [ ] 62,40 .
3 [ ] 187,60 .
1,5 [ ] 139,38 .
4,5 [ ] 404,00 .
(0.2) 33 [ ] 69,99 .
(0.4) 25 [ ] 100,87 .
(0.75) 15 [ ] 184,25 .
(0.8) 15 [ ] 203,07 .
400 [ ] 65,55 .
800 [ ] 98,90 .
450 [ ] 75,90 .